คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือการรับชำระภาษีและการขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ท่าลี่

คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คู่มือกระบวนการ และการใช้งานระบบประเมินตนเองของ อปท.

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.

คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP

คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.

คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.-สถ.)

คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.

คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน

คู่มือการร้องเรียนท้องทุกข์

คู่มือการขอรับการช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ

คู่มือสำหรับการติดต่องานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย H.I.V

คู่มือการติดต่องานเด็กแรกเกิด

คู่มือการชำระภาษี

คู่มือการชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

 

26/10/2016

651

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th