สำนักปลัดสำนักปลัด

 มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยเฉพาะงานธุรการ    งานสารบรรณการจัดทำทะเบียสมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่งานการประชุม งานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์งานจัดทำแผนพัฒนาตำบลงานการจัดทำข้อบังคับงบประมาณ ประจำปีงานขออนุมัติ ดำเนินการตามข้อบังคับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   งานกิจการเด็กและเยาวชน    งานกีฬาและสันทนาการ    งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบ ชุมชน งาน สังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ

 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานธุรการสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการบริ หารฯ
 • งานทะเบียนยานพาหนะ
 • งานพิมพ์ดีด
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานการประชุม
 • งานรัฐพิธี
 • งานกิจการสภา อบต.
 • งานเลือกตั้ง
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานควบคุมและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน 
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

งานนโยบายและแผน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

 •  งานวิชาการ
 • งานนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานจัดทำแผนพัฒนา ตำบล 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ปี
 • งานการข้อบังคับตำบลด้านงบประมาณ
 • งานสารสนเทศระบบ คอมพิวเตอร์ และ งานอินเตอร์เน็ตตำบล
 • งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

 •  งานสวัสดิการสังคม
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
 • งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
 • งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
 • งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานสาธารณสุขชุมชน
 • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
 • งานรักษาความสะอาดเก็บ รวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานกฎหมายและนิติกรรม
 • งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานศาลปกครอง
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟู
 • งานกู้ภัย

 

26/10/2016

699

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th