งบแสดงฐานะทางการเงิน


ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบไตรมาสที่ 4 2560

งบไตรมาสที่ 2 2561 (งบทดลอง)

งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561

งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561

งบไตรมาสที่ 1 2561 (งบทดลอง)

งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560

สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบการเงิน

26/10/2016

688

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th