รายรับรายจ่าย


รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2

งบประจำเดือน พฤษภาคม 2555

งบประจำเดือน เมษายน 2555

งบประจำเดือน มีนาคม 2555

งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

งบประจำเดือน มกราคม 2555

26/10/2016

731

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th