ข้อมูลประชากร


การปกครอง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

(ชาย)

จำนวนประชากร

(หญิง)

รวม

1

บ้านโคกขมิ้น

381

395

776

2

บ้านกุดลัน

404

399

803

3

บ้านโคกน้อย

219

230

449

4

บ้านหินเกิ้ง

446

450

896

5

บ้านหินเกิ้งใหม่

508

499

1,007

6

บ้านโคกสว่าง

449

425

874

7

บ้านลาด

353

317

670

8

บ้านโนนสว่าง

289

283

572

9

บ้านขอนยาง

482

463

945

10

บ้านป่าบง

466

458

924

11

บ้านป่าไม้งาม

158

158

316

12

บ้านห้วยม่วง

84

79

163

13

บ้านนิกรสุข

332

332

664

14

บ้านศรีประทุม

399

397

796

15

บ้านน้อยคีรี

500

490

990

16

บ้านลาดเหนือ

544

548

1,092

17

บ้านหินเกิ้งพัฒนา

464

447

911

18

บ้านลาดใต้

353

308

661

19

บ้านป่าบงใหม่

339

346

685

20

บ้านโคกขมิ้นใหม่

243

256

499

รวม

7,413

7,280

14,693

 

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ..2555

26/10/2016

623

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th