สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเลย ห่างจากอำเภอวังสะพุง 20 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายกรุงเทพ – ชัยภูมิ-เลย ประมาณ 480 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 59,359 ไร่ (94.97 ตารางกิโลเมตร)

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วย    38 สาย

หนอง บึง  4 แห่ง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น มีอาชีพทำไร่อ้อย อันดับรองลงมา คือทำนาและปลูกถั่วเหลือง ในฤดูแล้ง

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั้มน้ำมัน และก๊าซ(รวมปั้มหลอด) 23 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง

โรงสีข้าว 43 แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดสำนักสงฆ์ 24 แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  3 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมยามตำรวจ แห่ง

  

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมจากตำบลโคกขมิ้นไปอำเภอวังสะพุงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201  ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ทำให้การสัญจรไปมา ระหว่างตำบล – อำเภอ เป็นไปด้วยความสะดวก ส่วนถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหิน ตำบลห้วยสีเสียด และตำบลศรีสงคราม

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า)

มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 3,336 ครัวเรือน

ไม่มีไฟฟ้าใช้ 48 ครัวเรือน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย 72 แห่ง

บ่อน้ำตื้น 66 แห่ง

บ่อโยก 41 แห่ง

ประปา 43 แห่ง

สระน้ำ 89 แห่ง 

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่(แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต อบต.)เนื่องจากตำบลโคกขมิ้นพื้นที่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ สภาพทรัพยากรธรรมชาติจะมีป่าไม้อยู่บ้างแต่จะเป็นลักษณะป่าเสื่อมโทรม และมีธาตุหินปูนในเขตพื้นที่หมู่ที่ บ้านหินเกิ้ง

มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน 340 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ 1,248 คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ รุ่น 106 คน

อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง 60 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 323 คน

26/10/2016

503

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th