ประวัติ


 
 


ตราสัญลักษณ์ อบต.ท่าลี่

ประวัติความเป็นมา

บ้านท่าลี่  มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคใด สมัยใด สืบเรื่องราวไม่ได้ความแน่ชัด มีผู้เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ชาวท่าลี่อพยพออกจากพื้นที่ อุตรดิตถ์จากเมืองปากลาย ราชอาณาจักรลาวในสมัยนั้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำคานซึ่งเป็นแหล่งที่มีปลาอุดมสมบูรณ์มีเครื่องจับปลา ที่สานด้วยไม้ไผ่  เรียกว่า  ลี่  หรือ หลี่ ได้มีราษฎรอพยพหมู่บ้านอื่นมาอยู่บ้านท่าลี่มากขึ้นตามลำดับจึงได้ชื่อบ้านท่าลี่ หรือบ้านท่าลี่  

ท่าลี่ ตามหนังสือเรื่อง ด่านซ้ายเคยเป็นเมืองมาก่อน ของหลวงศุภกิจอุปกรอดีตนายอำเภอด่านซ้ายคนที่ 2 กล่าวถึงบรรดาบ่าวไพร่ และครอบครัวของพระมหาณรงค์ เมื่อสิ้นสมัยได้พากันลงจากเมืองภูครั่ง ข้ามภูทุ่ง (ภูเรือ) ลงไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในลุ่มน้ำคาน เกิดหมู่บ้านท่าลี่ มีบางส่วนอพยพไปอยู่ เมืองแก่นท้าว สืบเชื้อสายเป็นเจ้าเมืองกำเนิดต้นสกุล ไชยปะกาษรสุวรรณและ สุระธรรม ส่วน รศ.ปราณี บานชื่น เรียบเรียงเรื่องราวจาก นายนิคม สุระธรรม ว่าชาวท่าลี่อพยพมาจากอุตรดิตถ์ ปากลายต่อมามีชาวกระษัย  ชาวกระลึม มาสมทบ จนถึง ร.ศ. 112 ในสมัยรัฐกาลที่ 5 ทหารฝรั่งเศสที่บ้านปากแดงพาสมัครพรรคพวกมี อาวุธทัน สมัยครบมือ ควบขี่ม้ามาแม่นำเหือง หวังเข้ายึดอำเภอท่าลี่ กลับถูกชาวท่าลี่ซุ่มโจมตีด้วยมีด หอก ดาบ แหลน หลาว จนได้รับบาด เจ็บไปถ้วน ทั่วทุกตัวนายชมชานหลบหนีข้ามแม่น้ำเหืองไปนอนรักษาตัวอยู่ที่ปากแดงส่วนบริเวณถูกซุ่มโจมตี  ปัจจุบันนั้นคือบริเวณที่ตั้งโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย (ลุงเขียว  เรียบเรียงสรุป)

ลักษณะที่ตั้ง

อบต.ท่าลี่ ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านชลประทาน ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีพื้นที่ติดกับ ตำบลอื่น ๆ ดังนี้ ทิศเหนือติดกับตำบลหนองผือ ทิศใต้ติดกับตำบลสานตม ทิศตะวันออกติดกับตำบลโคกใหญ่ ทิศตะวันตกติดกับตำบลอาฮี

ที่ตั้ง

 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลหนองผือ

อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย
 

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตำบลสานตม

อำเภอภูเรือ

 จังหวัดเลย

 

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่

 จังหวัดเลย

  ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตำบลอาฮี

อำเภอท่าลี่

 จังหวัดเลย

เนื้อที่

 

- ตำบลท่าลี่มีเนื้อที่ทั้งหมด

จำนวน

107,157

 ไร่
  - พื้นที่ทําการเกษตร จำนวน 37,904

 ไร่

  - พื้นที่อยูอาศัย จำนวน 4,524

 ไร่

 

- พื้นที่ป่าไม้

จำนวน

63,799

 ไร่
 

- พื้นที่สาธารณะประโยชน์

จำนวน

930

 ไร่

ภูมิประเทศ

ตำบลท่าลี่ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบพื้นที่ภูเขา มีลุ่มน้ำน้อยมาก พื้นที่ป่าไม้มีสภาพไม่สมบูรณ์ มีต้นไม้เฉพาะเขตภูเขาสูงมีแหล่งน้ำสำคัญ 1 สาย คือ ลำห้วยน้ำคาน ยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากภูเขาเรือ

จำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้าน คือ

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่
  หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านชลประทาน
  หมู่ที่ 4 บ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านน้ำกระโทม
  หมู่ที่ 5 บ้านยาง หมู่ที่ 9 บ้านกกก้านเหลือง
  หมู่ที่ 6 บ้านวังขาม    
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เป็นบางส่วน 2 หมู่
  หมู่ที่ 2   หมู่ที่ 3 บ้านท่าลี่

ลักษณะทางสังคม

การศึกษา

 

- ศูนย์เด็กเล็ก

2

 แห่ง

 

- โรงเรียนประถมศึกษา

    4

 แห่ง

 

- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

   1

 แห่ง

 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา

1

 แห่ง

 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด

8

 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  - วัด/สำนักสงฆ์     10  แห่ง

สาธารณสุข

  - โรงพยาบาลของรัฐขนาด  30  เตียง 1  แห่ง
  - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  1  แห่ง
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100    

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ตำบลท่าลี่ รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนมาจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำนาข้าว ทำไร่ เช่น  ข้าวโพด ถั่วแดง มันสำปะหลัง ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ไม้สัก ไม้ยูคาฯ เลี้ยงสัตว์ เช่น โค – กระบือ  ไก่  สุกร ทำสวนผลไม้ เช่น ปลูกมะขามหวาน มะม่วง ลำไย และบางส่วนไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในเขตต่างจังหวัด

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 

- ปั้มน้ำมันและก๊าซ

3  แห่ง
 

- โรงสี 

12  แห่ง
 

- ร้านค้าชุมชน

3  แห่ง
 

- ร้านขายของชำ/เบ็ดเตล็ด

3  แห่ง

ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  - ลำน้ำ,ลำห้วย   10  สาย
  - ห้วยน้ำคาน    
  - ห้วยสะกัน    
  - ห้วยแฟน    
  - ห้วยยาง    
  - ห้วยไผ่    
  - ห้วยน้ำวัก    
  - ห้วยหก    
  - ห้วยน้ำกระโทม    
  - ห้วยใคร้ใหญ่    
  - ห้วยใคร้น้อย    
  - บึง,หนองและอื่นๆ (หนองน้ำลาดปู่) 1  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  - ฝาย  7  แห่ง
  - บ่อน้ำตื้น 83  แห่ง
  - บ่อน้ำบาดาล(โยก) 32  แห่ง
  - โครงการชลประทานขนาดเล็ก 1  แห่ง


ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมขนส่งทางบก  ตำบลท่าลี่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดกับตำบลอื่นดังนี้

  1. ถนนเชื่อมอำเภอภูเรือ  เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง  23 กม.
  2. ถนนเชื่อมตำบลอาฮี  เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง  12 กม.
  3. ถนนเชื่อมตำบลน้ำแคม  เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง  14 กม.
  4. ถนนเชื่อมตำบลโคกใหญ่  เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง  10 กม
  5. ถนนเชื่อมตำบลหนองผือ  เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง    3 กม.
   
  **  มีรถโดยสารประจำทางสายท่าลี่ - อาฮี  จำนวน  1  สาย
  **  มีรถโดยสารประจำทางสายท่าลี่ - เลย  จำนวน   1  สาย

การโทรคมนาคม  

  - ตำบลท่าลี่มีโทรศัพท์สาธารณะ  8  แห่ง
  - หมู่บ้านที่ยังไม่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้  1  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4
  - หมู่บ้านที่มีโทรศัพท์สาธารณะแต่ไม่เพียงพอ 4  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,5,9

การไฟฟ้า

ตำบลท่าลี่มีไฟฟ้าใช้ทั้ง   9  หมู่บ้าน

การประปา

        ตำบลท่าลี่มีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน

 

 

26/10/2016

2891

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th