ประชาสัมพันธ์การเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว "พื้นที่สีฟ้า" ของจังหวัดเลย


 

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเลย เพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า” ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรมที่พัก เข้าร่วมกิจกรรมและเสนอความเห็น ความต้องการ

ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า เชียงคานเป็นเมือง 1 ในเมืองท่องเที่ยวนำร่องในการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว”พื้นที่สีฟ้า”ในระยะที่ 2 วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด 19 สำหรับการเปิดเมืองท่องเที่ยว ผลการฉีดวัคซีนของอำเภอเชียงคาน เพื่อเตรียมการเปิดเมืองท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 60,728 คน เป้าหมาย 70% ที่ต้องฉีดวัคซีน (18+) จำนวน 33,968 คน ฉีดเข็ม 1 แล้ว จำนวน 26,777 คน คิดเป็นร้อยละ 55.18

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การเปิดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเชียงคาน ในวันที่ 1 กันยายน 2564 กระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหา covid-19 เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชนดีขึ้น จังหวัดเลยได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ที่อำเภอเชียงคาน โดยให้อำเภอนัดผู้ประกอบการ 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบการในด้านที่พัก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป รวมถึงหาบเร่แผงลอย มาเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในอำเภอเชียงคาน มาพบกัน เพื่อที่ จะได้มารับรู้ สร้างความเข้าใจในการเปิดจังหวัดเลย การเดินหน้าเพื่อฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ซึ่งเป็นพื้นที่หลักต้องปฏิบัติการให้ได้ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

สำหรับสถานประกอบการ ทางจังหวัดเลยจะสรุปเป็น SOP ให้ด้วยการทำ เรื่องของการเตรียมการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวว่าการเตรียมพร้อมของในพื้นที่ การทำ UNIVERSAL PREVENTION ให้กับผู้คน ในพื้นที่ทั้งหมดในอำเภอให้คนได้เข้าถึง การเตรียมสถานที่ปูพรมฉีดวัคซีน ทางจังหวัดเลยจะมีคู่มือให้ในการปฏิบัติงาน การเปิดโรงแรมการทำธุรกิจโรงแรม คู่มือการทำร้านอาหารในการค้าขาย วันนี้ได้มาพบปะคนเชียงคานทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ประกอบการว่าเราจะต้องเตรียมตัวในการรับนักท่องเที่ยวอย่างไร สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดอื่นที่มีความประสงค์ที่จะมาเที่ยวอำเภอเชียงคาน ขอยืนยันว่าจังหวัดเลยมีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะผู้คนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานจะได้รับวัคซีน 100% ทุกคนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และคนในพื้นที่อำเภอเชียงคานต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 70% เราจะสร้างบัญญัติ 10 ประการ ให้กับคนในจังหวัดเลยถือปฏิบัติ เราจะเป็นเจ้าภาพสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเลย จังหวัดเลย  มีเงื่อนไขอยู่ 3 ข้อคือ ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม ให้แสดงกับทางเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็จะสามารถเดินทางเข้าจังหวัดเลยได้ 2.สำหรับผู้ที่รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ให้นำผล RT-PCR หรือการแสดงผลการตรวจ covid-19 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงก็สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเลยได้แล้ว สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสาร หรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้รายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ จำมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยชุดตรวจ covid antigen test kit หรือวิธีRT- PCR ในกรณีไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเลยได้ สำหรับผู้ที่พบเชื้อ ทางจังหวัดเลยก็มีสถานที่ที่จะรองรับให้กับผู้ป่วย ในการดูแลรักษาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรค covid-19 อีกด้วย

03/12/2021

72

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th