จังหวัดเลยออกข้อปฏิบัติแก่ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานเลย และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19


จังหวัดเลย ออกข้อปฏิบัติแก่ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานเลย และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ได้ออกข้อปฏิบัติแก่ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ว่า จะต้องมีการปฏิบัติตน ดังนี้.-
1. เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานเลย จะต้องเข้ามีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และแสดงเอกสาร ATK/RT – PCR หรือการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2 เข็ม ถ้าผู้โดยสารมีเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยานเลย ได้ทันที
2. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีเอกสาร ATK/RT – PCR แสดง หรือยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2 เข็ม ทางท่าอากาศยานเลย แจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย (สสจ.เลย) และให้คำแนะนำผู้โดยสารให้ตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย (สสจ.เลย) แจ้งรายชื่อส่งตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง โดยสามารถเข้ารับการตรวจที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลเมืองเลยราม โรงพยาบาลเลย
4. หากผลตรวจเป็น ลบ (Negative) ให้แจ้งผลตรวจต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
5. หากผลตรวจเป็น บวก (Positive) จะต้องส่งตรวจ RT – PCR ซึ่งเป็นการโดย Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก ซึ่งจะทราบผลภายใน 2 – 3 วัน วัดผลทางห้องปฏิบัติการ ถือเป็นการตรวจที่มีความแม่นยำมากกว่า
6. หากผลตรวจ RT – PCR เป็น บวก (Positive) ก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษา
7. หากผลตรวจ RT – PCR ลบ (Negative) จะต้องปฏิบัติตนเองตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเลย ซึ่งมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม 29 จังหวัด จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย ทุกรายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเลย

06/09/2021

132

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th