องค์ความรู้เรื่อง “วินัยและการรักษาวินัย” ข้าราชการพนักงานจ้างองค์การริหารส่วนตำบลท่าลี่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th