มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนึกต่อบุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการของ อปท.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th