แผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th