ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

30/11/2020

202

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th