จดหมายข่าวปรับปรุงถนนการเกษตร หมู่ 5 บ้านยาง หมู่ 6 บ้านวังขาม หมู่ 8 บ้านน้ำกระโทม หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th