ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทางราชการ


ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทางราชการ

30/12/2019

456

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th