แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th