การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต


ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ประชุมสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้าความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

 

 

 

 

-->

26/10/2016

471

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th