ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 

 ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


          ตามที่   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล สำหรับอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนนั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่   จึงได้จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์แก่ประชาชน โดยใช้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่เป็นศูนย์บริการเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนโดยทั่วไป และประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

 

10/07/2017

378

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th