ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี และภูมิิปัญญาท้องถิ่น


ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี และภูมิิปัญญาท้องถิ่น

10/07/2017

564

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th