รายงานผลการประเมนประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560


รายงานผลการประเมนประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560

13/09/2017

581

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th