ข่าว

2022-01-06 วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


2021-12-28 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2021-12-15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564
2021-12-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว "พื้นที่สีฟ้า" ของจังหวัดเลย
2021-11-29 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2021-11-29 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2021-11-28 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2021-11-28 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2021-11-17 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2564
2021-11-11 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายถาวร ศรีลุนช่าง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสถาพร กุตัน ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
2021-10-22 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2021-10-07 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2021-10-06 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2021-10-06 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2021-10-05 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2021-10-05 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2021-10-05 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
2021-09-29 ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.
2021-09-29 คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต.
2021-09-29 ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต.
2021-09-29 คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.
2021-09-29 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2021-09-06 กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด – 19 (หมู่บ้านสีฟ้า)
2021-09-06 จังหวัดเลยออกข้อปฏิบัติแก่ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานเลย และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19
2021-09-03 สรุผลผลการดำเนิาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564
2021-08-03 อบต.ท่าลี่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดเลย และผลยืนยันว่าเป็นโควิด-19 ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น หากต้องการมารักษาตัวที่จังหวัดเลย
2021-07-08 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำที่สาธารณะ
2021-07-06 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง
2021-07-06 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง
2021-07-06 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง
2021-07-06 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง
2021-07-06 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง
2021-07-06 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง
2021-07-06 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง
2021-07-06 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง
2021-07-06 แผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง พ.ศ. 2561 - 2565
2021-07-06 แผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง พ.ศ. 2561 - 2565
2021-07-06 แผนการศึกษา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565
2021-07-05 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564 - 2566
2021-07-02 ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2021-07-02 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563
2021-07-02 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 (4 , 5 , 7 , นอก)
2021-07-02 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3
2021-07-02 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1
2021-06-30 ฐานข้อมูลคนพิการ อบต.ท่าลี่
2021-06-30 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ อบต.ท่าลี่
2021-06-29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2021-05-20 จดหมายข่าวปรับปรุงถนนการเกษตร หมู่ 5 บ้านยาง หมู่ 6 บ้านวังขาม หมู่ 8 บ้านน้ำกระโทม หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง
2021-05-12 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2564
2021-05-11 รายงานรับ - รายงานจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน
2021-05-06 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
2021-05-06 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
2021-04-19 ประชาสัมพันธ์รายงายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อบต.ท่าลี่
2021-04-09 การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564
2021-03-05 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2021-02-09 รายงาน eplanNacc ปี 2564
2021-02-02 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2564
2021-02-01 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
2021-01-08 ประกาศเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2021-01-05 ประชาสัมพันธ์ "รายงานทางการเงิน" งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
2021-01-05 ประชาสัมพันธ์ “งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563”
2020-11-30 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
2020-11-30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)
2020-11-30 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
2020-11-12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ประจำปี 2564
2020-11-12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปี 2564
2020-11-12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี 2564
2020-11-12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564
2020-10-30 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2563
2020-10-21 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-10-16 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
2020-10-16 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี 2564
2020-10-05 ประกาศการให้บริการนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ
2020-09-29 ประกาศบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
2020-09-22 โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
2020-09-10 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2020-09-10 ขอประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
2020-09-01 ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)
2020-08-22 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จัดกิจกรรม แจกทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านชลประทาน หมู่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2020-08-20 รณรงค์การใช้บริการที่อ่านหนังสือและการรับบริจาคหนังสือ ปี 63
2020-08-19 รายงานผลคะแนน ITA
2020-08-05 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-07-10 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
2020-07-10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
2020-07-10 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร. 1 )
2020-07-09 การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-07-01 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2020-06-30 จดหมายข่าว 1 มิ.ย.63 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
2020-06-25 อบต.ท่าลี่ออกรับซื้อขยะตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าลี่ ณ บ้านยาง หมู่ที่ 5 และบ้านชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2020-06-23 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
2020-06-23 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-06-15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2020-06-05 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-05-14 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2020-04-23 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.ท่าลี่
2020-04-23 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานใของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2020-04-23 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนึกต่อบุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการของ อปท.
2020-04-23 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ท่าลี่
2020-04-23 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
2020-04-23 มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลกระโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
2020-04-23 มาตรการป้องกันการรับสินบน
2020-04-23 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตการป้องกันการรับสินบนและการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
2020-04-23 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
2020-04-23 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-04-20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2020-04-16 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2020-04-09 การประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
2020-04-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563
2020-04-01 จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มีนาคม 2563
2020-03-19 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563
2020-03-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
2020-03-02 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ท่าลี่จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุอุโมงค์ บ้านยาง หมู่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2020-02-21 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
2020-02-19 องค์ความรู้เรื่อง “วินัยและการรักษาวินัย” ข้าราชการพนักงานจ้างองค์การริหารส่วนตำบลท่าลี่
2020-02-12 รายงาน eplanNacc ปี 2563
2020-02-11 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
2020-02-03 รายงานการประชุมประชาคม อบต.ท่าลี่สัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-02-03 รายงานการประชุมประชาคม อบต.ท่าลี่สัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-01-30 รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3 - 7 ก.พ.63
2020-01-24 ตรวจสอบข้อเท็จจริงร้องทุกข์กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะหลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี พ.ศ. 2563
2020-01-16 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ท่าลี่ ประจำปี 2563
2020-01-16 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
2020-01-16 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-01-03 ประกาศการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2019-12-30 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทางราชการ
2019-12-19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปี 2563
2019-12-19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ประจำปี 2563
2019-12-19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี 2563
2019-12-19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี 2563
2019-12-19 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-12-03 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2019-11-28 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1
2019-11-28 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การให้ความรู้เรื่อง "ภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก"
2019-11-19 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด และพยานรับรองการปิด - ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-11-13 ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2019-11-07 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2019-10-07 ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564
2019-10-03 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2019-08-19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตำแหน่ง คนงานประจำรถน้ำ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
2019-08-19 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างออกแบบโรงจอดรถอเนกประสงค์ อบต.ท่าลี่
2019-08-19 แบบแจ้งปัญหาใช้งานในระบบ e-GP กรณีขอนำประกาศวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2019-08-13 กลุ่มก้าวหน้าการทอ
2019-08-06 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2019-07-04 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2019-06-14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2019-06-10 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2019-05-31 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2019-05-31 ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในการประเมินคุณภาพภายในของ ศพด.โนนสว่าง
2019-05-31 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2019-05-31 ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในการประเมินคุณภาพภายในของ ศพด.กกก้านเหลือง
2019-05-30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำในพื้นที่ตำบลท่าลี่ ประจำปี 2562
2019-05-10 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2019-05-03 ไร่อธิศพัฒน์
2019-05-03 ไร่หนึ่งความฝัน
2019-05-03 ไร่พิณสุวรรณ
2019-05-03 ไร่เคียงดอย
2019-05-03 บ้านไร่ภูคูนคำ
2019-04-26 วันที่ 25 เมษายน 2562 อบต.ท่าลี่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “กิจกรรมกะลาสปาเพื่อสุขภาพ” ณ วัดวุฒาราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2019-04-10 วันที่ 10 เมษายน 2562 อบต.ท่าลี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อน นางวิรัตน์ อภัยจิตต์ บ้านเลขที่ 55 บ้านกกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2019-04-04 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2019-03-01 ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
2019-02-26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2019-02-22 ประชาสัมพันธ์ "โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษี ปี 2562"
2019-02-12 ประกาศกำหนดการปรับลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ
2019-02-07 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2019-02-06 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2019-01-25 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ท่าลี่
2019-01-18 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเลย ประจำปี 2562
2018-12-24 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร และมอบโครงการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ปี 2562
2018-12-18 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดโครงการ "องค์การบริหารส่วนตำลท่าลี่ ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักรถ ถนนสายท่าลี่- ภูเรือ
2018-12-17 รายงานผลการการจัดเก็บรายได้ปี พ.ศ. 2561
2018-12-17 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ร่วมกับศูนย์ประสานการท่องเที่ยวบ้านยาง - บ้านกกก้านเหลือง ,การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น จัดกิจกรรมพิธีเปิดการท่องเที่ยว "ภูผาแง่ม มะค่ายักษ์" บ้านยาง - ก
2018-12-12 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง
2018-12-12 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่และศูนย์ OTOP
2018-12-11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รับซื้อขยะบ้านโนนสว่าง หมู่ที่่ 1 และบ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตามโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าลี่
2018-12-07 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร.1)
2018-12-04 จดหมายข่าวปี 62 (ภาษี)
2018-12-03 งบแสดงผลการดำเนินงานปี 2561
2018-12-03 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินปี 2561
2018-12-03 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินปี 2561
2018-12-03 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-10-01 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2018-08-28 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-08-28 ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ปี 2559
2018-08-28 กำหนดการออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่
2018-07-16 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2560
2018-07-16 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560
2018-07-04 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และการชำระภาษี ประจำปี 2560
2018-05-15 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ
2018-05-01 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน และการชำระภาษี ประจำปี 2560
2018-04-03 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม และการชำระภาษี ประจำปี 2560
2018-03-14 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
2018-03-13 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
2018-02-02 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2560
2018-01-09 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
2018-01-09 ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2018-01-08 ประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
2017-12-29 แต่งตั้้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด และพยานรับรองการปิด - ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-12-29 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2560
2017-12-29 รายงานผลความพึงพอใจต่อผู้มาขอรับบริการ อบต.ท่าลี่ ปีงบประมาณ 2560
2017-11-28 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2017-11-14 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
2017-11-13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
2017-10-23 แบบสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน โครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2017-10-05 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
2017-09-13 รายงานผลการประเมนประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
2017-09-13 รายงานผลการประเมนประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
2017-07-17 ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2017-07-10 ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2017-07-10 ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี และภูมิิปัญญาท้องถิ่น
2017-06-02 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ
2017-05-31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ
2017-04-21 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
2017-04-12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
2017-04-12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
2017-03-22 แนวทางการลงโทษทางวินัย
2017-03-16 บรรยายระเบียบเบิกจ่ายปรับปรุงใหม่
2017-03-09 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน
2017-03-02 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์สมาชิกเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.ท่าลี่ จ.เลย
2017-02-08 ระเบียบว่าด้วยการลา ปี 2555
2017-02-02 บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2017-02-01 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พ.ศ.2560
2017-01-25 ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2017-01-11 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์60-
2017-01-06 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 60
2017-01-06 แผนจัดองค์ความรู้
2017-01-06 การนำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำงรงชีวิต
2017-01-05 มาตรการความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
2017-01-02 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีและขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2016-12-22 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส
2016-11-03 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ที่สามารถปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้
2016-02-11 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.ท่าลี่
2016-01-21 สายด่วน อบต.ท่าลี่
2016-01-07 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
2015-11-12 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2015-10-26 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2015-10-26 ประกาศการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2015-10-10 ประกาศการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตกับการสร้างความโปร่งใส
2014-10-07 รายงานการจัดทำงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
2014-09-30 เงินรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

2021-12-20 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลท่าลี่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1


2021-12-17 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายแยกบ้านยาง-แยกหนองแซง หมู่ที่ 5
2021-12-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564
2021-11-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564
2021-10-05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 ชุด
2021-09-03 สรุผลผลการดำเนิาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564
2021-08-05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564
2021-07-08 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564
2021-06-10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
2021-05-17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 ชุด
2021-04-08 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564
2021-02-15 จดหมายข่าว คสล. ม.8
2021-02-15 จดหมายข่าว คสล. ม.9
2021-02-15 จดหมายข่าว คสล. ม.4
2020-12-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
2020-11-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
2020-11-04 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-10-02 สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
2020-10-02 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
2020-09-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563
2020-07-15 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร.1)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2020-07-15 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-07-15 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2020-07-15 แบบแจ้งปัญหาใช้งานในระบบ e-GP กรณีขอนำประกาศวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-07-15 ประกาศการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-07-15 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
2020-07-15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563
2020-07-15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2020-07-15 การประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2020-07-15 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะค่ายักษ์แล่งท่องเที่ยวต้นมะค่ายักษ์และภูผ่าแง่ม บ้านยาง หมู่ที่ 5
2020-06-23 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างองคืการบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายท่าลี่ - บ้านยาง
2020-06-15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะค่ายักษ์แหล่งท่องเที่ยวต้นมะค่ายักษ์และภูผาแง่ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-06-09 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2020-06-01 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2020-05-07 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 ชุด
2020-05-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านยาง หมู่ที่ 5 - บ้านวังชาม หมู่ที่ 6
2020-03-10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลายางเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 - เทศบาลตำบลท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-10 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่1 - เทศบาลตำบลท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2020-03-10 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2020-03-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
2020-02-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563
2019-10-10 ประกาศก่อสร้างป้าย และก่อสร้างรั้วแสตนเลสและสร้างเสาธง ที่ทำการอบต.ท่าลี่
2019-10-10 ประกาศก่อสร้างห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.ท่าลี่
2019-10-10 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกกก้านเหลืองและบ้านน้ำกระโทม
2019-10-10 ประกาศก่อสร้างลาน ค.ส.ลอเนกประสงค์พร้อมทางเข้า และถมดินปรับพื้น
2019-10-10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-10-10 ประกาศโครงการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านชลประทานและก่อสร้างฐานรองถังเก็บน้ำพร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 20,000 ลบ.ม. บ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 4
2019-10-10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านครูนงนุช - บ้านนายไพบูลย์ หมู่ที่ 4 บ้านสวัสดิ์พัฒนาและก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยสารวงศ์ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง
2019-10-10 ประกาศโครงการติดตั้งตาข่ายเหล็กถักรอบ ศพด.กก ก้านเหลือง
2019-10-10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คุ้มจุดตรวจ หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง
2019-09-05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2 ชุด
2019-08-19 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างออกแบบโรงจอดรถอเนกประสงค์ อบต.ท่าลี่
2019-08-08 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2019-04-10 เปิดเผลข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2019-03-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการ
2019-03-15 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี จำนวน 1 คัน
2019-03-13 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2019-03-11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ43-002 สายบ้านยาง - บ้านวังขาม หมู่ที่ 6
2019-03-06 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน
2019-03-05 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2019-01-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านยาง - บ้านวังขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 2 ชุด
2018-12-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ43-002 สายบ้านยาง - บ้านวังขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2018-12-12 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง
2018-12-07 ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-11-27 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2018-11-27 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางดครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านยาง-บ้านวังขาม หมู่ที่ 6
2018-11-27 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2018-10-25 ประกาศเรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
2018-08-14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
2017-12-20 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี งบประมาณ 2561
2017-07-20 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
2017-07-05 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ส่งมอบงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ อบต.ท่าลี่
2017-06-30 ประกาศรายชืื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านยาง หมู่ที่ 5
2017-06-20 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี 2560 ครั้งที่ 2
2017-06-12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านยาง หมู่ที่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
2017-06-08 ประรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2017-05-05 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2017-04-20 ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย
2017-04-19 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2017-04-03 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี 2560
2017-03-20 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี 2560
2016-12-06 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านท่าลี่-บ้านยาง หมู่ที่ 5 (6 ธ.ค. 2559)
2016-12-01 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านท่าลี่ บ้านยาง หมู่ที่-5
2016-02-02 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2559 -7 โครงการ
2015-12-24 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาะก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลืือ
2015-12-24 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง หมู่ที่ ๙
2015-01-15 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มจุดตรวจบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1
2014-12-24 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2014-08-20 ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็กชนิด 4 ล้อ
2014-07-18 แก้ไขประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ปี 2557
2014-07-17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th