องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่สถานที่สำคัญVDO อบต.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-01-06 วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 35)


2021-12-28 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 38)
2021-12-15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 (ดู : 31)
2021-12-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว "พื้นที่สีฟ้า" ของจังหวัดเลย (ดู : 74)
2021-11-29 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 91)
2021-11-29 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 83)
2021-11-28 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 52)
2021-11-28 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 63)
2021-11-17 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2564 (ดู : 32)
2021-11-11 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายถาวร ศรีลุนช่าง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสถาพร กุตัน ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (ดู : 97)
2021-10-22 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 314)
2021-10-07 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 50)
2021-10-06 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 86)
2021-10-06 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 83)
2021-10-05 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 39)
2021-10-05 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 40)
2021-10-05 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ดู : 43)
2021-09-29 ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต. (ดู : 45)
2021-09-29 คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต. (ดู : 43)
2021-09-29 ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต. (ดู : 45)
2021-09-29 คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. (ดู : 47)
2021-09-29 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 45)
2021-09-06 กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด – 19 (หมู่บ้านสีฟ้า) (ดู : 134)
2021-09-06 จังหวัดเลยออกข้อปฏิบัติแก่ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานเลย และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 (ดู : 136)
2021-09-03 สรุผลผลการดำเนิาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 38)
2021-08-03 อบต.ท่าลี่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดเลย และผลยืนยันว่าเป็นโควิด-19 ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น หากต้องการมารักษาตัวที่จังหวัดเลย (ดู : 198)
2021-07-08 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำที่สาธารณะ (ดู : 84)
2021-07-06 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง (ดู : 149)
2021-07-06 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง (ดู : 152)
2021-07-06 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง (ดู : 164)
2021-07-06 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง (ดู : 153)
2021-07-06 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง (ดู : 156)
2021-07-06 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง (ดู : 165)
2021-07-06 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง (ดู : 167)
2021-07-06 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง (ดู : 156)
2021-07-06 แผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง พ.ศ. 2561 - 2565 (ดู : 159)
2021-07-06 แผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง พ.ศ. 2561 - 2565 (ดู : 166)
2021-07-06 แผนการศึกษา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ดู : 155)
2021-07-05 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564 - 2566 (ดู : 155)
2021-07-02 ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 84)
2021-07-02 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 (ดู : 87)
2021-07-02 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 (4 , 5 , 7 , นอก) (ดู : 89)
2021-07-02 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 (ดู : 86)
2021-07-02 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 (ดู : 93)
2021-06-30 ฐานข้อมูลคนพิการ อบต.ท่าลี่ (ดู : 92)
2021-06-30 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ อบต.ท่าลี่ (ดู : 94)
2021-06-29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 95)
2021-05-20 จดหมายข่าวปรับปรุงถนนการเกษตร หมู่ 5 บ้านยาง หมู่ 6 บ้านวังขาม หมู่ 8 บ้านน้ำกระโทม หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง (ดู : 198)
2021-05-12 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 272)
2021-05-11 รายงานรับ - รายงานจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน (ดู : 158)
2021-05-06 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 253)
2021-05-06 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 266)
2021-04-19 ประชาสัมพันธ์รายงายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อบต.ท่าลี่ (ดู : 119)
2021-04-09 การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 (ดู : 320)
2021-03-05 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 135)
2021-02-09 รายงาน eplanNacc ปี 2564 (ดู : 199)
2021-02-02 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2564 (ดู : 93)
2021-02-01 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 (ดู : 385)
2021-01-08 ประกาศเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 175)
2021-01-05 ประชาสัมพันธ์ "รายงานทางการเงิน" งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 154)
2021-01-05 ประชาสัมพันธ์ “งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563” (ดู : 165)
2020-11-30 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 89)
2020-11-30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) (ดู : 207)
2020-11-30 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 203)
2020-11-12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ประจำปี 2564 (ดู : 145)
2020-11-12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปี 2564 (ดู : 152)
2020-11-12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี 2564 (ดู : 157)
2020-11-12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 (ดู : 152)
2020-10-30 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 148)
2020-10-21 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 423)
2020-10-16 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ดู : 183)
2020-10-16 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี 2564 (ดู : 33)
2020-10-05 ประกาศการให้บริการนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ (ดู : 91)
2020-09-29 ประกาศบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม (ดู : 169)
2020-09-22 โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม (ดู : 198)
2020-09-10 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 148)
2020-09-10 ขอประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 (ดู : 177)
2020-09-01 ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2563) (ดู : 404)
2020-08-22 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จัดกิจกรรม แจกทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านชลประทาน หมู่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 445)
2020-08-20 รณรงค์การใช้บริการที่อ่านหนังสือและการรับบริจาคหนังสือ ปี 63 (ดู : 150)
2020-08-19 รายงานผลคะแนน ITA (ดู : 155)
2020-08-05 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 209)
2020-07-10 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 206)
2020-07-10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ดู : 201)
2020-07-10 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร. 1 ) (ดู : 212)
2020-07-09 การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 152)
2020-07-01 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 344)
2020-06-30 จดหมายข่าว 1 มิ.ย.63 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (ดู : 168)
2020-06-25 อบต.ท่าลี่ออกรับซื้อขยะตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าลี่ ณ บ้านยาง หมู่ที่ 5 และบ้านชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 480)
2020-06-23 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ดู : 216)
2020-06-23 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 87)
2020-06-15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 198)
2020-06-05 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 217)
2020-05-14 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ดู : 202)
2020-04-23 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.ท่าลี่ (ดู : 147)
2020-04-23 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานใของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ดู : 151)
2020-04-23 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนึกต่อบุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการของ อปท. (ดู : 148)
2020-04-23 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ท่าลี่ (ดู : 147)
2020-04-23 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 149)
2020-04-23 มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลกระโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) (ดู : 146)
2020-04-23 มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 147)
2020-04-23 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตการป้องกันการรับสินบนและการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (ดู : 153)
2020-04-23 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม (ดู : 148)
2020-04-23 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 146)
2020-04-20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 205)
2020-04-16 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 149)
2020-04-09 การประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ดู : 228)
2020-04-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 247)
2020-04-01 จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 149)
2020-03-19 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 (ดู : 191)
2020-03-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 355)
2020-03-02 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ท่าลี่จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุอุโมงค์ บ้านยาง หมู่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 539)
2020-02-21 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ดู : 348)
2020-02-19 องค์ความรู้เรื่อง “วินัยและการรักษาวินัย” ข้าราชการพนักงานจ้างองค์การริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 148)
2020-02-12 รายงาน eplanNacc ปี 2563 (ดู : 197)
2020-02-11 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา (ดู : 150)
2020-02-03 รายงานการประชุมประชาคม อบต.ท่าลี่สัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 204)
2020-02-03 รายงานการประชุมประชาคม อบต.ท่าลี่สัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 200)
2020-01-30 รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3 - 7 ก.พ.63 (ดู : 548)
2020-01-24 ตรวจสอบข้อเท็จจริงร้องทุกข์กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะหลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 215)
2020-01-16 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ท่าลี่ ประจำปี 2563 (ดู : 214)
2020-01-16 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 (ดู : 360)
2020-01-16 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 31)
2020-01-03 ประกาศการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 257)
2019-12-30 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทางราชการ (ดู : 457)
2019-12-19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปี 2563 (ดู : 154)
2019-12-19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ประจำปี 2563 (ดู : 147)
2019-12-19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี 2563 (ดู : 141)
2019-12-19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี 2563 (ดู : 147)
2019-12-19 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 202)
2019-12-03 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 258)
2019-11-28 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1 (ดู : 191)
2019-11-28 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การให้ความรู้เรื่อง "ภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก" (ดู : 235)
2019-11-19 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด และพยานรับรองการปิด - ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 279)
2019-11-13 ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 386)
2019-11-07 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 248)
2019-10-07 ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 (ดู : 31)
2019-10-03 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 248)
2019-08-19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตำแหน่ง คนงานประจำรถน้ำ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา (ดู : 457)
2019-08-19 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างออกแบบโรงจอดรถอเนกประสงค์ อบต.ท่าลี่ (ดู : 249)
2019-08-19 แบบแจ้งปัญหาใช้งานในระบบ e-GP กรณีขอนำประกาศวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ดู : 277)
2019-08-13 กลุ่มก้าวหน้าการทอ (ดู : 474)
2019-08-06 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 287)
2019-07-04 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 565)
2019-06-14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 569)
2019-06-10 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 550)
2019-05-31 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 134)
2019-05-31 ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในการประเมินคุณภาพภายในของ ศพด.โนนสว่าง (ดู : 134)
2019-05-31 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 138)
2019-05-31 ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในการประเมินคุณภาพภายในของ ศพด.กกก้านเหลือง (ดู : 142)
2019-05-30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำในพื้นที่ตำบลท่าลี่ ประจำปี 2562 (ดู : 195)
2019-05-10 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 280)
2019-05-03 ไร่อธิศพัฒน์ (ดู : 449)
2019-05-03 ไร่หนึ่งความฝัน (ดู : 404)
2019-05-03 ไร่พิณสุวรรณ (ดู : 460)
2019-05-03 ไร่เคียงดอย (ดู : 416)
2019-05-03 บ้านไร่ภูคูนคำ (ดู : 436)
2019-04-26 วันที่ 25 เมษายน 2562 อบต.ท่าลี่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “กิจกรรมกะลาสปาเพื่อสุขภาพ” ณ วัดวุฒาราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 438)
2019-04-10 วันที่ 10 เมษายน 2562 อบต.ท่าลี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อน นางวิรัตน์ อภัยจิตต์ บ้านเลขที่ 55 บ้านกกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 402)
2019-04-04 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 304)
2019-03-01 ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 616)
2019-02-26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 479)
2019-02-22 ประชาสัมพันธ์ "โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษี ปี 2562" (ดู : 689)
2019-02-12 ประกาศกำหนดการปรับลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ (ดู : 199)
2019-02-07 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 300)
2019-02-06 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 321)
2019-01-25 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ท่าลี่ (ดู : 194)
2019-01-18 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเลย ประจำปี 2562 (ดู : 185)
2018-12-24 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร และมอบโครงการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ปี 2562 (ดู : 760)
2018-12-18 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดโครงการ "องค์การบริหารส่วนตำลท่าลี่ ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักรถ ถนนสายท่าลี่- ภูเรือ (ดู : 842)
2018-12-17 รายงานผลการการจัดเก็บรายได้ปี พ.ศ. 2561 (ดู : 320)
2018-12-17 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ร่วมกับศูนย์ประสานการท่องเที่ยวบ้านยาง - บ้านกกก้านเหลือง ,การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น จัดกิจกรรมพิธีเปิดการท่องเที่ยว "ภูผาแง่ม มะค่ายักษ์" บ้านยาง - ก (ดู : 889)
2018-12-12 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง (ดู : 290)
2018-12-12 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่และศูนย์ OTOP (ดู : 655)
2018-12-11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รับซื้อขยะบ้านโนนสว่าง หมู่ที่่ 1 และบ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตามโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าลี่ (ดู : 700)
2018-12-07 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร.1) (ดู : 618)
2018-12-04 จดหมายข่าวปี 62 (ภาษี) (ดู : 1138)
2018-12-03 งบแสดงผลการดำเนินงานปี 2561 (ดู : 595)
2018-12-03 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 (ดู : 680)
2018-12-03 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 (ดู : 868)
2018-12-03 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 635)
2018-10-01 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 597)
2018-08-28 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 631)
2018-08-28 ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ปี 2559 (ดู : 634)
2018-08-28 กำหนดการออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ (ดู : 632)
2018-07-16 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2560 (ดู : 625)
2018-07-16 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 (ดู : 779)
2018-07-04 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และการชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 607)
2018-05-15 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ (ดู : 663)
2018-05-01 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน และการชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 637)
2018-04-03 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม และการชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 690)
2018-03-14 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (ดู : 501)
2018-03-13 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 505)
2018-02-02 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 627)
2018-01-09 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ดู : 410)
2018-01-09 ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (ดู : 431)
2018-01-08 ประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 716)
2017-12-29 แต่งตั้้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด และพยานรับรองการปิด - ปลด ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 576)
2017-12-29 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2560 (ดู : 631)
2017-12-29 รายงานผลความพึงพอใจต่อผู้มาขอรับบริการ อบต.ท่าลี่ ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 667)
2017-11-28 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 577)
2017-11-14 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (ดู : 597)
2017-11-13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (ดู : 628)
2017-10-23 แบบสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน โครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 388)
2017-10-05 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ดู : 594)
2017-09-13 รายงานผลการประเมนประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 (ดู : 583)
2017-09-13 รายงานผลการประเมนประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 (ดู : 563)
2017-07-17 ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 635)
2017-07-10 ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ดู : 378)
2017-07-10 ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี และภูมิิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 565)
2017-06-02 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ (ดู : 537)
2017-05-31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ (ดู : 550)
2017-04-21 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 555)
2017-04-12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน (ดู : 548)
2017-04-12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 629)
2017-03-22 แนวทางการลงโทษทางวินัย (ดู : 576)
2017-03-16 บรรยายระเบียบเบิกจ่ายปรับปรุงใหม่ (ดู : 697)
2017-03-09 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน (ดู : 961)
2017-03-02 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์สมาชิกเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.ท่าลี่ จ.เลย (ดู : 537)
2017-02-08 ระเบียบว่าด้วยการลา ปี 2555 (ดู : 696)
2017-02-02 บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 581)
2017-02-01 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พ.ศ.2560 (ดู : 544)
2017-01-25 ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ดู : 535)
2017-01-11 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์60- (ดู : 590)
2017-01-06 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 60 (ดู : 359)
2017-01-06 แผนจัดองค์ความรู้ (ดู : 600)
2017-01-06 การนำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำงรงชีวิต (ดู : 571)
2017-01-05 มาตรการความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ดู : 590)
2017-01-02 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีและขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 756)
2016-12-22 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 591)
2016-11-03 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ที่สามารถปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ (ดู : 542)
2016-02-11 ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.ท่าลี่ (ดู : 172)
2016-01-21 สายด่วน อบต.ท่าลี่ (ดู : 433)
2016-01-07 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (ดู : 531)
2015-11-12 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 568)
2015-10-26 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 557)
2015-10-26 ประกาศการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 537)
2015-10-10 ประกาศการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตกับการสร้างความโปร่งใส (ดู : 536)
2014-10-07 รายงานการจัดทำงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 (ดู : 550)
2014-09-30 เงินรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 (ดู : 533)

2021-12-20 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลท่าลี่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 (ดู : 10)


2021-12-17 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายแยกบ้านยาง-แยกหนองแซง หมู่ที่ 5 (ดู : 12)
2021-12-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 15)
2021-11-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 24)
2021-10-05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 ชุด (ดู : 31)
2021-09-03 สรุผลผลการดำเนิาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 37)
2021-08-05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 43)
2021-07-08 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 71)
2021-06-10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (ดู : 136)
2021-05-17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 ชุด (ดู : 158)
2021-04-08 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 104)
2021-02-15 จดหมายข่าว คสล. ม.8 (ดู : 117)
2021-02-15 จดหมายข่าว คสล. ม.9 (ดู : 113)
2021-02-15 จดหมายข่าว คสล. ม.4 (ดู : 118)
2020-12-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 152)
2020-11-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 160)
2020-11-04 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 152)
2020-10-02 สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 (ดู : 157)
2020-10-02 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 162)
2020-09-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 155)
2020-07-15 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร.1) (ดู : 172)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 163)
2020-07-15 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง (ดู : 160)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 168)
2020-07-15 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 171)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 169)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 163)
2020-07-15 แบบแจ้งปัญหาใช้งานในระบบ e-GP กรณีขอนำประกาศวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ดู : 163)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.1) (ดู : 162)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 170)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 155)
2020-07-15 ประกาศการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 161)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 165)
2020-07-15 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 (ดู : 163)
2020-07-15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 164)
2020-07-15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 169)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 144)
2020-07-15 การประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ดู : 152)
2020-07-15 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 150)
2020-07-15 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะค่ายักษ์แล่งท่องเที่ยวต้นมะค่ายักษ์และภูผ่าแง่ม บ้านยาง หมู่ที่ 5 (ดู : 163)
2020-06-23 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างองคืการบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายท่าลี่ - บ้านยาง (ดู : 158)
2020-06-15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะค่ายักษ์แหล่งท่องเที่ยวต้นมะค่ายักษ์และภูผาแง่ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 165)
2020-06-09 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 166)
2020-06-01 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 171)
2020-05-07 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 ชุด (ดู : 177)
2020-05-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านยาง หมู่ที่ 5 - บ้านวังชาม หมู่ที่ 6 (ดู : 172)
2020-03-10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลายางเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 - เทศบาลตำบลท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 180)
2020-03-10 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่1 - เทศบาลตำบลท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ดู : 186)
2020-03-10 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 176)
2020-03-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 169)
2020-02-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 (ดู : 182)
2019-10-10 ประกาศก่อสร้างป้าย และก่อสร้างรั้วแสตนเลสและสร้างเสาธง ที่ทำการอบต.ท่าลี่ (ดู : 208)
2019-10-10 ประกาศก่อสร้างห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.ท่าลี่ (ดู : 182)
2019-10-10 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกกก้านเหลืองและบ้านน้ำกระโทม (ดู : 194)
2019-10-10 ประกาศก่อสร้างลาน ค.ส.ลอเนกประสงค์พร้อมทางเข้า และถมดินปรับพื้น (ดู : 200)
2019-10-10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 206)
2019-10-10 ประกาศโครงการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านชลประทานและก่อสร้างฐานรองถังเก็บน้ำพร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 20,000 ลบ.ม. บ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 4 (ดู : 213)
2019-10-10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านครูนงนุช - บ้านนายไพบูลย์ หมู่ที่ 4 บ้านสวัสดิ์พัฒนาและก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยสารวงศ์ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง (ดู : 186)
2019-10-10 ประกาศโครงการติดตั้งตาข่ายเหล็กถักรอบ ศพด.กก ก้านเหลือง (ดู : 188)
2019-10-10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คุ้มจุดตรวจ หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง (ดู : 188)
2019-09-05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2 ชุด (ดู : 199)
2019-08-19 ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างออกแบบโรงจอดรถอเนกประสงค์ อบต.ท่าลี่ (ดู : 224)
2019-08-08 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ดู : 306)
2019-04-10 เปิดเผลข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 198)
2019-03-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการ (ดู : 470)
2019-03-15 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี จำนวน 1 คัน (ดู : 326)
2019-03-13 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 225)
2019-03-11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ43-002 สายบ้านยาง - บ้านวังขาม หมู่ที่ 6 (ดู : 225)
2019-03-06 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน (ดู : 225)
2019-03-05 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 216)
2019-01-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านยาง - บ้านวังขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 224)
2019-01-14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 2 ชุด (ดู : 221)
2018-12-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ43-002 สายบ้านยาง - บ้านวังขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 349)
2018-12-12 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง (ดู : 222)
2018-12-07 ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 485)
2018-11-27 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 500)
2018-11-27 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางดครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านยาง-บ้านวังขาม หมู่ที่ 6 (ดู : 521)
2018-11-27 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 467)
2018-10-25 ประกาศเรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) (ดู : 578)
2018-08-14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 520)
2017-12-20 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี งบประมาณ 2561 (ดู : 551)
2017-07-20 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) (ดู : 563)
2017-07-05 ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ส่งมอบงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ อบต.ท่าลี่ (ดู : 529)
2017-06-30 ประกาศรายชืื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านยาง หมู่ที่ 5 (ดู : 548)
2017-06-20 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี 2560 ครั้งที่ 2 (ดู : 532)
2017-06-12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านยาง หมู่ที่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย (ดู : 569)
2017-06-08 ประรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 516)
2017-05-05 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 535)
2017-04-20 ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย (ดู : 526)
2017-04-19 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 580)
2017-04-03 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี 2560 (ดู : 501)
2017-03-20 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี 2560 (ดู : 550)
2016-12-06 ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านท่าลี่-บ้านยาง หมู่ที่ 5 (6 ธ.ค. 2559) (ดู : 511)
2016-12-01 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านท่าลี่ บ้านยาง หมู่ที่-5 (ดู : 546)
2016-02-02 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2559 -7 โครงการ (ดู : 536)
2015-12-24 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาะก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลืือ (ดู : 514)
2015-12-24 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกก้านเหลือง หมู่ที่ ๙ (ดู : 518)
2015-01-15 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มจุดตรวจบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 (ดู : 571)
2014-12-24 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 509)
2014-08-20 ประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็กชนิด 4 ล้อ (ดู : 508)
2014-07-18 แก้ไขประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ปี 2557 (ดู : 519)
2014-07-17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ประจำปี 2557 (ดู : 488)

ภาพกิจกรรมวันที่ 18 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สุธรรม ดงหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

วันที่ 14 กันยายน 2564 อบต.ท่าลี่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าลี่ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ประจำปี 2564 ณ วบ้านไร่ภูคูนคำ หมู่

จัดเตรียมสถานที่กักตัว เพื่อเตรียมรองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th